Produkty dostępne na terenie całego kraju!

Regulamin sklepuBANER promocja 2024 montaz 900zł WERSJA 2
BANER zakup L_Obszar roboczy 1 kopia 6
baner_wspolpraca
BANER montaż_Obszar roboczy 1 kopia 6
previous arrow
next arrow
BANER promocja montaz 900zł WERSJA 2 szeroki
BANER zakup M_Obszar roboczy 1 kopia 6-02-02
baner_wspolpraca_min
BANER montaż-04
previous arrow
next arrow
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DZIAŁAJĄCEGO POD ADRESEM INTERNETOWYM: WWW.CENTRUM-SCIEKOW.PL 
z dnia 27 maja 2019 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy działający pod adresem internetowym: www.centrum-sciekow.pl prowadzony jest przez Pawła Sumorowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą E4C Paweł Sumorowski, adres: ul. Częstochowska 6, 42-310 Wysoka Lelowska, adres korespondencyjny: ul. Myszkowska 45a, 42-310 Żarki, NIP: 5771896534, REGON: 241681051 (dalej jako: „E4C”).

 1. Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną umożliwiającą Klientom zapoznanie się z towarami i usługami dostępnymi w ofercie E4C, zawieranie umów sprzedaży dotyczących towarów i umów świadczenia usług (umów dodatkowych) oraz zamieszczanie treści na zasadach określonych w Regulaminie.

 1. Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.

 1. Informacje o produktach i usługach prezentowanych w Sklepie Internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, podane w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (dalej jako: „k.c.”), lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c.

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest po spełnieniu przez system teleinformatyczny Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych:

  1. dostęp do komputera, tabletu lub smartfona z dostępem do sieci Internet oraz wyświetlaczem powyżej 4 cali,

  2. wymogi dotyczące oprogramowania: co najmniej Windows 95, przeglądarka internetowa Internet Explorer powyżej 8.0, przeglądarka internetowa Chrome powyżej 10, przeglądarka internetowa Mozilla Firefox powyżej 10, przeglądarka internetowa Opera powyżej 15.

 1. Klientem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest korzystająca z serwisu internetowego www.centrum-sciekow.pl pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.

 1. Konsumentem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest Klient będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

 1. Klient podczas korzystania ze Sklepu Internetowego ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem i przestrzegania jego treści, stosowania się do zakazu dostarczania treści bezprawnych lub naruszających dobre obyczaje oraz stosowania się do zakazu podejmowania czynności, które mogą oddziaływać na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego.

 1. Sklep Internetowy lub poszczególne jego funkcjonalności mogą być czasowo niedostępne dla Klientów z uwagi na przyczyny niezależne od E4C, w szczególności w razie powstania awarii związanych z siecią lub urządzeniami teleinformatycznymi, lub w razie okresowych konserwacji lub zmian na serwisie internetowym.

 1. Złożenie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

II. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia na towary i usługi prezentowane w Sklepie Internetowym Klient może składać:

  1. za pośrednictwem funkcjonalności Sklepu Internetowego,

  2. poprzez przesłanie zamówienia na adres poczty elektronicznej E4C wskazany w witrynie internetowej www.centrum-sciekow.pl,

  3. telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym w witrynie internetowej www.centrum-sciekow.pl, przy czym zamówienia telefoniczne można składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

 1. Zamówienia za pośrednictwem funkcjonalności Sklepu Internetowego można składać podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o informacje wyświetlane w Sklepie Internetowym w następujący sposób:

  1. Klient dokonuje wyboru produktu, dostępnych opcji dodatkowych do produktu lub usługi widniejącej w Sklepie Internetowym poprzez:

   – wejście na podstronę Sklepu Internetowego, na której prezentowany jest dany produkt,

   – zaznaczenie wybranych przez Klienta opcji dodatkowych do produktu i/lub usług, jeśli Klient chce zakupić te opcje dodatkowe lub usługi,

   – zaznaczenie opcji „Zaliczka”, gdy Klient korzysta z możliwości zapłaty zaliczki na tym etapie składania zamówienia, lub opcji „Pełna kwota”, gdy Klient korzysta z możliwości zapłaty całości ceny za zamówienie na tym etapie składania zamówienia,

   – kliknięcie opcji „Dodaj do koszyka”, a następnie opcji „Przejdź do kasy”;

  1. Klient wypełnia formularz zamówienia poprzez wskazanie wszystkich niezbędnych do zawarcia umowy i realizacji zamówienia danych (tj. imienia, nazwiska, adresu obejmującego miejscowość, kod pocztowy, ulicę oraz numer domu i mieszkania, numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail lub innych danych wskazanych w formularzu), oraz wybiera formę płatności za zamówienie,

  1. Klient wybiera opcję „Kupuję i płacę”,

 1. Złożenie zamówienia możliwe jest po akceptacji Regulaminu oraz po akceptacji klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych Klienta.

 1. Po złożeniu zamówienia w sposób wskazany w pkt. 2 i 3 powyżej Klient otrzyma od E4C automatyczne potwierdzenie złożenia zamówienia w formie wiadomości e-mail o tytule „Potwierdzenie złożenia zamówienia”. Po weryfikacji treści zamówienia przez E4C Klient otrzyma od E4C potwierdzenie przyjęcia zamówienia w formie wiadomości e-mail o tytule: „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia”.

 1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta, gdy Klient i E4C uzgodnią istotne warunki umowy. Do zawarcia umowy wymagane jest złożenie przez Klienta zamówienia i przyjęcie tego zamówienia przez E4C. Przyjęcie zamówienia następuje przez przesłanie przez E4C do Klienta wiadomości e-mail zawierającej informację o przyjęciu złożonego zamówienia, o której mowa w pkt. 4 zdanie drugie powyżej.

 1. W razie braku możliwości realizacji zamówienia Klient otrzymuje od E4C zawiadomienie o tym fakcie pocztą elektroniczną w terminie 3 dni od dnia złożenia przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży.

 1. W razie możliwości realizacji zamówienia przez E4C jedynie w części, Klient otrzymuje od E4C zawiadomienie o tym fakcie w sposób wskazany w pkt. 6 powyżej z ofertą częściowej realizacji zamówienia albo anulowania złożonego zamówienia w całości. Klient dokonuje wyboru jednej ze wskazanych w zdaniu poprzedzającym możliwości, przesyłając do E4C wiadomość e-mail z informacją o dokonanym wyborze w terminie 7 dni. Niedokonanie wyboru w wyznaczonym terminie skutkować będzie anulowaniem zamówienia w całości.

 1. W przypadku podania przez Klienta niepełnych danych niezbędnych do realizacji zamówienia E4C zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Klienta w celu uzyskania brakujących danych. W razie bezskuteczności takiego kontaktu lub niepodania przez Klienta brakujących danych E4C będzie uprawnione do anulowania zamówienia.

 1. Dla uniknięcia wątpliwości E4C informuje, iż możliwa do zamówienia przy składaniu zamówienia na produkt jako opcja dodatkowa usługa montażu obejmuje wyłącznie usługę polegającą na kierowaniu pracami ziemnymi niezbędnymi do montażu produktu oraz podłączenie produktu do sieci kanalizacyjnej. Usługa montażu nie obejmuje obowiązku dostarczenia koparki na miejsce montażu, kosztu wynajęcia koparki, kosztu materiałów potrzebnych do montażu i ich transportu na miejsce montażu, w szczególności: piasku, rur niestanowiących elementu produktu, betonu, kruszywa. Zapewnienie oraz poniesienie kosztów powyższych usług oraz materiałów w dacie montażu jest obowiązkiem Klienta.

III. CENY TOWARÓW I USŁUG

 1. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie Internetowym podawane są w polskich złotych (PLN).

 1. Ceny prezentowane w Sklepie Internetowym są podawane jako ceny brutto, tzn. zawierają wszelkie podatki i inne daniny publiczne należne w związku z zawarciem umowy. W celach informacyjnych E4C podaje również Klientom na podstronach poświęconych danym produktom cenę produktu netto, tj. bez uwzględnienia kwoty podatku od towarów i usług, która prezentowana jest w nawiasie obok podanej ceny brutto.

 1. Cena jednostkowa towaru lub usługi jest uważana za wiążąco uzgodnioną pomiędzy Klientem a E4C z chwilą złożenia zamówienia.

IV. PŁATNOŚCI

 1. Klient może zapłacić cenę za towar lub usługę w sposób dostępny w Sklepie Internetowym, tj.:

  1. przelewem bankowym na rachunek bankowy E4C wskazany w wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie przyjęcia zamówienia,

  2. za pobraniem, tj. gotówką przy dostawie lub samodzielnym odbiorze zamówienia,

  3. poprzez płatność elektroniczną dostępną w Sklepie Internetowym.

 1. Klientowi, którego zamówienie zostało przyjęte przez E4C, zostanie wystawiona faktura końcowa w formie papierowej, która zostanie mu doręczona przez E4C przy dostawie towaru lub przy samodzielnym odbiorze zamówienia przez Klienta.

 1. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia na produkt standardowy, tj. zbiornik 1-komorowy serii TITANIUM, Klient jest obowiązany do zapłaty zaliczki na poczet zamówienia jedynie przy wyborze przez Klienta jako formy zapłaty płatności elektronicznej dostępnej w Sklepie Internetowym.

 1. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia na produkt niestandardowy, tj. produkt inny niż zbiornik 1-komorowy serii TITANIUM, Klient jest obowiązany do zapłaty zaliczki na poczet zamówienia przy wyborze każdej formy zapłaty dostępnej w Sklepie Internetowym.

 1. W przypadkach, o których mowa w pkt. 3 i 4 powyżej Klient jest obowiązany uiścić zaliczkę w terminie maksymalnie trzech dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. E4C zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia, które narusza warunki określone w zdaniu poprzedzającym.

 1. W przypadku zamówień wymagających przedpłaty w formie zaliczki pozostała do zapłaty część ceny powinna zostać uiszczona przez Klienta najpóźniej na jeden dzień roboczy przed uzgodnionym terminem dostawy, z wyłączeniem przypadku, gdy Klient wybrał przy składaniu zamówienia opcję płatności za pobraniem.

 1. Przy płatnościach za pomocą przelewu tradycyjnego za datę uiszczenia przez Klienta ceny, zaliczki lub pozostałej części ceny uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy E4C.

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Realizacja zamówienia w przypadku zamówień wymagających przedpłaty w formie zaliczki rozpoczyna się po dokonaniu zapłaty zaliczki.
 2. Termin realizacji zamówienia (nieuwzględniający dostawy towaru na adres wskazany przez Klienta) wynosi maksymalnie 30 dni licząc od dnia, w którym zawarta została umowa, o ile w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia, o której mowa w Rozdziale II pkt. 4 zdanie drugie Regulaminu lub w wyniku odrębnych, bezpośrednich uzgodnień stron nie ustalono inaczej.
 3. Termin dostawy lub termin dostawy i montażu produktu (w przypadku zawarcia przez Klienta umowy obejmującej również usługę montażu) jest uzgadniany indywidualnie z Klientem.

VI. DOSTAWA ALBO ODBIÓR TOWARU

 1. E4C wydaje Klientowi towar w sposób określony w potwierdzeniu zamówienia.

 1. W razie wyboru przez Klienta opcji „Odbiór osobisty” E4C wydaje Klientowi towar po uprzedniej zapłacie całości ceny. E4C nie ponosi kosztów odbioru towaru, w tym kosztów jego transportu po wydaniu towaru Klientowi.

 1. Przy odbiorze osobistym towaru Klient przedstawi E4C wydruk potwierdzenia zamówienia lub numer zamówienia. E4C może żądać od osoby odbierającej towar okazania dowodu tożsamości w celu identyfikacji jako kupującego lub osoby upoważnionej do odbioru przez kupującego.

 1. Klient może odebrać towar osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej upoważnionej przez Klienta w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wskazanie imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz numeru zamówienia.

 1. W przypadku nieodebrania towaru przez Klienta w terminie 7 dni od daty doręczenia Klientowi wiadomości elektronicznej potwierdzającej możliwość odbioru towaru E4C może w terminie 30 dni od daty bezskutecznego upływu terminu odbioru towaru odstąpić od umowy sprzedaży składając w tym celu Klientowi stosowne oświadczenie woli ze skutkiem na dzień, w którym zostanie ono doręczone Klientowi. Umowa sprzedaży uważana będzie wówczas za niezawartą, a zamówienie za anulowane. Zawierając umowę sprzedaży, Klient upoważnia E4C do złożenia Klientowi oświadczenia woli, o którym mowa w niniejszym punkcie, pocztą elektroniczną na adres elektroniczny podany przez Klienta przy składaniu zamówienia.

 1. W razie wyboru przez Klienta przy składaniu zamówienia opcji „Dostawa do domu” zamówiony towar może zostać dostarczony przez E4C na wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Koszty transportu i ewentualne koszty dodatkowe zostaną wskazane w toku składania zamówienia.

VII. ODSTĄPIENIE KONSUMENTA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 1. Konsument, który w Sklepie Internetowym zawarł umowę sprzedaży towaru na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni.

 1. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się dla umowy sprzedaży, w wykonaniu której E4C wydaje towar – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy umowa sprzedaży obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.

 1. Uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie przed upływem terminu wskazanego w Rozdziale VI pkt. 1 podpisanego przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu na adres: E4C Paweł Sumorowski, ul. Myszkowska 45a, 42-310 Żarki lub skanu takiego oświadczenia na adres e-mail: info@centrum-sciekow.pl.

 1. Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 1. W razie skutecznego odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim E4C przyjęło jego ofertę poprzez wysłanie wiadomości e-mail, o której mowa w Rozdziale II pkt. 4 zdanie drugie Regulaminu, oferta przestaje wiązać. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie – wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo oddzielnie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu. Towar powinien zostać zwrócony na adres: E4C Paweł Sumorowski, ul. Myszkowska 45a, 42-310 Żarki.

 1. Zwracany towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru i nie wykraczała poza zwyczajowo przyjęte korzystanie z towaru. Kupujący powinien zwrócić towar w składzie ilościowym i jakościowym, w jakim go otrzymał oraz wraz z dokumentem poświadczającym zakup. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, chyba że E4C nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z ustawą.

 1. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że E4C zgodziło się je ponieść lub nie poinformowało Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez E4C, E4C nie jest zobowiązane do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 1. Zwrot uiszczonej przez Konsumenta ceny towaru i poniesionych kosztów dostawy do Konsumenta zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta. Jeżeli E4C nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 1. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od umowy sprzedaży wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta z E4C, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez E4C lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z E4C. Powyższe postanowienie dotyczy w szczególności umów o świadczenie usług, w tym usługi montażu towaru zamówionej przez Konsumenta jednocześnie ze złożeniem zamówienia na ten towar lub oddzielnie.

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku umowy:

  a) dotyczącej nagrań dźwiękowych lub wizualnych danych albo programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte przez Konsumenta,

  b) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Konsumenta o utracie prawa odstąpienia od umowy,

  c) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, a Konsument został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy,

  d) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w szczególności za takie towary uważamy wszystkie zbiorniki w wersjach wielokomorowych, oraz wersje wzmocnione i inne modyfikowane, których wyprodukowanie uzależniamy od zapłacenia przez klienta zaliczki,

  e) sprzedaży towarów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

  f) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,

  g) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji, jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów,

  h) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  i) o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

  j) o świadczenie usług w zakresie przewozu towarów, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

 1. E4C oświadcza, że wśród produktów możliwych do zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego znajdują się również towary niestandardowe, nieprefabrykowane przez E4C, których produkcja odbywa się według specyfikacji Klienta lub służące zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Klienta, które zostały oznaczone przez E4C na dedykowanych im podstronach Sklepu Internetowego oznaczeniem: „Produkt nieprefabrykowany – produkowany na indywidualne zamówienie Klienta”. Składając zamówienie na produkt posiadający takie oznaczenie Klient oświadcza, iż jest świadomy braku uprawnienia do odstąpienia od umowy, której przedmiotem jest taki produkt, zgodnie z Rozdziałem VII pkt. 10 lit. d) Regulaminu.

VIII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

  2. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu pomiędzy Konsumentem a E4C,

  3. uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Konsumentem a E4C powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów).

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: www.uokik.gov.pl.

IX. RĘKOJMIA, GWARANCJA I ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI E4C

 1. Produkty prezentowane w Sklepie Internetowym są objęte gwarancją E4C na zasadach określonych w Dokumencie gwarancyjnym stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Dokument gwarancyjny stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

 1. E4C dostarcza produkty bez wad.

 1. Strony umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu postanawiają wyłączyć odpowiedzialność E4C z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne przedmiotu umowy. Wyłączona zostaje również możliwość zwrotu towaru.

 1. Wyłączenie rękojmi nie powoduje całkowitego wyłączenia odpowiedzialności E4C. E4C ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania na zasadach ogólnych (art. 471 k.c.). E4C nie ponosi jednakże odpowiedzialności za szkody wyrządzone Klientowi nieumyślnie, w tym w wyniku rażącego niedbalstwa lub niezachowania należytej staranności.

 1. W razie zbiegu odpowiedzialności E4C z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (art. 471 k.c.) z odpowiedzialnością z tytułu czynu niedozwolonego (art. 415 k.c.) E4C nie ponosi odpowiedzialności deliktowej za szkody z tytułu czynu niedozwolonego wyrządzone Klientowi nieumyślnie, za wyjątkiem wyrządzonych nieumyślnie szkód na osobie.

 1. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi, wyłączenie możliwości zwrotu towaru, o których mowa w pkt. 3 oraz ograniczenia odpowiedzialności E4C, o których mowa w pkt. 4 i 5, nie dotyczą sprzedaży na rzecz Konsumentów. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności ustawy – k.c.

 1. Klient będący przedsiębiorcą składając ofertę dokonuje wyboru towaru na własne ryzyko, kierując się wyłącznie opisem towaru zawartym na stronie internetowej lub w siedzibie E4C.

 1. W razie korzystania przez Klienta z uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji, jak również w razie reklamacji dotyczących nieprawidłowego wykonania usług dodatkowych, zgłoszeń lub zawiadomień należy dokonywać na adres: E4C Paweł Sumorowski, ul. Myszkowska 45a, 42-310 Żarki, adres e-mail: info@centrum-sciekow.pl lub bezpośrednio w siedzibie E4C mieszczącej się pod ww. adresem.

 1. Uprawnienia gwarancyjne są niezależne od uprawnień przysługujących Klientom będącym Konsumentami z tytułu rękojmi.

 1. E4C nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość funkcjonowania produktów (w szczególności oczyszczalni ścieków) zainstalowanych na wyraźne życzenie Klienta w warunkach gruntowo-wodnych, które nie są odpowiednie dla danego typu produktu.

 1. E4C nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych sprzętu komputerowego, urządzenia końcowego, systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, z których korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi korzystanie ze Sklepu Internetowego.

 1. E4C nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze Sklepu Internetowego przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, Regulaminem lub przyjętymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.

 1. E4C zastrzega możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Klienta.

X. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klientów (dalej: „Administrator”) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) jest Paweł Sumorowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą E4C Paweł Sumorowski, adres: ul. Częstochowska 6, 42-310 Wysoka Lelowska, adres korespondencyjny: ul. Myszkowska 45a, 42-310 Żarki, NIP: 5771896534, REGON: 241681051, adres e-mail: ….

 1. Dane osobowe Klientów, którzy składają zamówienia na produkty lub usługi dostępne w Sklepie Internetowym (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu) są przetwarzane w celu realizacji zamówienia i wykonania zawartej z nimi umowy sprzedaży i umów dodatkowych, w tym przygotowania i dostarczenia zamówienia, a także w celu realizacji prawa odstąpienia do umowy oraz skorzystania z prawa do złożenia reklamacji na zasadach określonych w Regulaminie. Podstawę prawną przetwarzania danych przetwarzanych w powyższym celu stanowi niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy zawartej z Klientem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

 1. Dane osobowe Klientów, którzy zawarli umowę sprzedaży lub umowę dodatkową z E4C będą ponadto przetwarzane w celu realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów podatkowych (m. in. wystawianie faktur, prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, prowadzenie ewidencji sprzedaży VAT, sporządzanie deklaracji podatkowych oraz informacji VAT_JPK itp.) – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi wypełnienie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).

 1. Dane osobowe Klientów, który zawarli umowę sprzedaży lub umowę dodatkową z E4C, mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi wówczas niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów, w tym realizacji i dostarczenia zamówienia, wystawienia faktury, obsługi reklamacji i prawa odstąpienia od umowy. Informacje te są ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie przez E4C, zgodnie z Polityką Prywatności stanowiącą Załącznik nr 3 do Regulaminu.

 1. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Klienta. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 1. Administrator może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego celu i zakresie koniecznym do realizacji danego zamówienia i wykonania umowy zawartej z Kupującym, zgodnie z art. 28 RODO.

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 1. Dane osobowe Klientów, którzy zawarli umowę z E4C, będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych lub do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy (w zależności od tego, które z ww. zdarzeń nastąpi później). W przypadku niezawarcia umowy przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia wymiany korespondencji.

 1. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

 1. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy RODO.

 1. W celu realizacji praw, o których mowa w punkcie 10 i 11 należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: …

 1. Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony Sklepu Internetowego Klient akceptuje, że w urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają E4C świadczenie usług. Więcej informacji na temat stosowania plików cookies przez E4C na stronie Sklepu Internetowego można znaleźć w Polityce Prywatności.

XI. SPORY

 1. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy E4C a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

 1. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy E4C a Klientem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności przez E4C.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.centrum-sciekow.pl i na żądanie Klienta może być mu dostarczony drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Klienta.

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).

 1. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.

 1. Użytkownik niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.

 1. E4C zastrzega sobie możliwość zmiany treści Regulaminu. Zmiany takie obowiązują począwszy od dnia określonego przez E4C, jednakże nie wcześniej niż od dnia zamieszczenia nowego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego. Do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu obowiązujące w chwili składania przez Klienta zamówienia produktu lub usługi prezentowanej w Sklepie Internetowym.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 maja 2019 r.

 

Załącznik nr. 1 – pobierz

Załącznik nr. 2 – Gwarancja

Załącznik nr. 3 – Polityka prywatności