Produkty dostępne na terenie całego kraju!

Prawo budowlaneBANER promocja 2024 montaz 900zł WERSJA 2
BANER zakup L_Obszar roboczy 1 kopia 6
baner_wspolpraca
BANER montaż_Obszar roboczy 1 kopia 6
previous arrow
next arrow
BANER promocja montaz 900zł WERSJA 2 szeroki
BANER zakup M_Obszar roboczy 1 kopia 6-02-02
baner_wspolpraca_min
BANER montaż-04
previous arrow
next arrow

Prawo budowlane

Zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 29 ust. 1 pkt 3 oraz art. 30 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego, przydomowe oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Trzeba je tylko zgłosić. Oznacza to, że oczyszczalnia budowana na podstawie zgłoszenia może być zamontowana przy domu, w którym nie produkuje się więcej ścieków na dobę niż 7,50 m3 (7 500l).

Od czego zacząć?

Gdy zdecydowaliśmy się na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków jednym z rozwiązań jest zgłoszenie jej na etapie projektowym, czyli wpisanie oczyszczalni do projektu budowlanego jak odbiornik ścieków z naszego domu. Dzięki temu, po uzyskaniu pozwolenia na budowę mamy automatycznie zgodę na montaż przydomowej oczyszczalni ścieków. W innym przypadku, gdy dom już stoi i mamy tam szambo konieczne jest zgłoszenie budowy w Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta/Gminy odpowiednim dla danego adresu inwestycji. Dokumenty do każdego z naszych urządzeń można pobrać pod linkiem: https://centrum-sciekow.pl/dokumentacja/

Jak zgłosić budowę oczyszczalni przydomowej?

Należy (po uiszczeniu odpowiedniej opłaty) pobrać mapkę sytuacyjną działki, dla której planowana jest inwestycja z wydziału geodezji w starostwie powiatowym odpowiednim dla danego adresu inwestycji. Możemy również wykorzystać mapkę projektową (jeżeli akurat dysponujemy aktualną). Potem trzeba nanieść urządzenia przydomowej oczyszczalni ścieków (przyłącze do oczyszczalni, rozsączenie oczyszczonych ścieków itd.) na mapę. Wystarczy prosty rysunek schematyczny, aby zobrazować umiejscowienie urządzenia na działce. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres, miejsce i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia.
Zgłoszenie budowy oczyszczalni przydomowej w starostwie powiatowym trzeba złożyć przynajmniej 21 dni przed planowanym terminem realizacji.

  • wypełniony i podpisany druk zgłoszenia (PB-2),
  • wypełniony i uzupełniony druk oświadczenia,
  • mapę zasadniczą czy sytuacyjna wysokościową z naniesionym rozmieszczeniem urządzeń,
  • opis techniczny oczyszczalni.

Jeśli w ciągu 21 dni od daty złożenia wniosku nie będzie sprzeciwu, oznacza to, że otrzymaliśmy zgodę na wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków (to tzw. milcząca zgoda), która jest ważna przez dwa lata (licząc od daty wskazanej jako termin rozpoczęcia robót).

Odległości, które trzeba zachować przy budowie oczyszczalni.

Podczas planowania lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków oraz rozsączenia należy pamiętać o zachowaniu określonych odległości od elementów infrastruktury znajdujących się na naszej działce, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. Warto mieć na uwadze, że obowiązek zachowania określonych odległości dotyczy zarówno działki inwestora (naszej), jak i działek sąsiednich, czyli rozsączenie musi zostać zaprojektowane wg. prawa budowlanego 30 metrów od ujęcia wody pitnej znajdującego się na naszej działce, jak i na działce naszego sąsiada. Rozmieszczenie elementów systemu oczyszczania ścieków reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU Nr 75/02 r., poz. 690).

 

Elementy infrastruktury na działceodległość od oczyszczalni (w m)odległość od studni chłonnej (w m)
granica działki sąsiedniej22
droga22
studnia wody pitnej1530
drzewa lub duże krzewy33
wodociąg1,51,5
gazociąg1,51,5
kable elektryczne0,80,8
woda gruntowabrak norm1,5

Należy pamiętać, że w przypadku niektórych zgłoszeniach może być wymagane pozwolenie wodno-prawne z Wód Polskich. Chodzi o sytuacje, kiedy:

  •  planujemy odprowadzenie oczyszczonego ścieku do rowu melioracyjnego, rzeki lub innego urządzenia wodnego, które nie znajduje się na terenie stanowiącym własność inwestora,
  •  planowany zrzut ścieków jest większy niż 5 m3 na dobę.

Do wniosku o pozwolenie wodnoprawne należy dołączyć:

  •  Operat wodnoprawny – jest dokumentem (w formie graficznej i opisowej), który zawiera szczegółowe informacje o inwestycji. W celu sporządzenia dokumentu należy posiadać jedynie odpowiednią wiedzę o gospodarce wodnościekowej oraz informacje na temat danej inwestycji (czyli np. schemat technologiczny, skład ścieków, maksymalna godzinowa, średnia dobowa oraz maksymalna roczna wielkość zrzutu ścieków),
  • Projekt zgłaszanego urządzania,
  • Opis prowadzenia zamierzonej działalności,
  •  Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy (w przypadku braku).Termin wydania pozwolenia wodnoprawnego zwykle oscyluje w okolicach jednego miesiąca. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić po 21 dniach od doręczenia zgłoszenia budowy, jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu.

Więcej informacji można znaleźć pod linkiem: https://wody.gov.pl/index.php/pozwolenie-wodnoprawne

Czy muszę uzyskać pozwolenie wodnoprawne w związku z realizacją inwestycji obejmującej wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków?

Co do zasady przydomowa oczyszczalnia ścieków służy do oczyszczania i odprowadzania ścieków powstających na terenie własnego gospodarstwa domowego. Taki sposób zagospodarowania ścieków, o ile ich ilość nie przekracza łącznie 5 m3 na dobę, stanowi zwykłe korzystanie z wód, o którym mowa w art. 33 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624) i które nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W przypadku, gdy system odprowadzania ścieków z przydomowej oczyszczalni stanowi integralną część tej oczyszczalni (np. drenaż rozsączający), zaś sama instalacja posiada deklarację właściwości użytkowych z obowiązującymi normami, takiego systemu odprowadzającego nie należy traktować jako urządzenia wodnego, a w konsekwencji jego wykonanie nie będzie wymagało uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
Należy jednak zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy Prawo wodne, prawo do zwykłego korzystania z wód nie uprawnia do wykonywania urządzeń wodnych bez wymaganej zgody wodnoprawnej. Poprzez urządzenia wodne rozumie się urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów (por. art. 16 pkt 65 ustawy), a zatem urządzenie służące do odprowadzania ścieków z oczyszczalni przydomowej powinno być jako takie urządzenie kwalifikowane, z uwagi na fakt, iż służy korzystaniu z wód. W tym kontekście, w przypadku, kiedy ścieki z przydomowej oczyszczalni odprowadzane będą do ziemi przy pomocy dodatkowych, niestanowiących integralnej części oczyszczalni, urządzeń, wówczas taki obiekt należy traktować jako urządzenie wodne, o którym mowa w art. 16 pkt 65 ustawy Prawo wodne, a na którego wykonanie w myśl art. 389 pkt 6 tej ustawy wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego – mowa tu np. o wylotach służących do odprowadzania ścieków do wód lub do ziemi.

UWAGA!

Jeżeli po przeczytaniu powyższych informacji nie jesteś pewien, czy planowana inwestycja wymaga pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia wodnoprawnego, skontaktuj się z nadzorem wodnym, który jest najbliżej miejsca, gdzie planujesz inwestycję.
Przed uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego możesz złożyć wniosek o wydanie przyrzeczenia jego wydania. Taka promesa wydawana jest na co najmniej rok. W okresie jej ważności, jednostka Wód Polskich nie może odmówić ci wydania pozwolenia wodnoprawnego ani udzielić takiego pozwolenia innemu zakładowi. Zasady uzyskania przyrzeczenia są podobne do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.