Produkty dostępne na terenie całego kraju!

Prawo budowlaneBANER podwyżka 15% styczeń 2023 szeroki
BANER promocja 2022 lato_Obszar roboczy 1 kopia 5
BANER zakup L_Obszar roboczy 1 kopia 6
Zapraszamy do współpracy firmy z branży wodno - kanalizacyjnej
BANER montaż_Obszar roboczy 1 kopia 6
beton_szeroki
previous arrow
next arrow
BANER podwyżka 15% styczeń 2023 wąski
BANER promocja 2022 lato-02
BANER zakup M_Obszar roboczy 1 kopia 6-02-02
baner_wspolpraca_min
BANER montaż-04
beton_waski
previous arrow
next arrow

Prawo budowlane

Wymogi dotyczące instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków. Aby móc zainstalować na działce przydomową oczyszczalnię ścieków konieczne jest spełnienie następujących wymagań:
– teren przezaczony pod drenaż musi być łatwo przepuszczalny, najlepiej piasek, zwykła ziemia
– lokalizacja osadnika i pola rozsączającego na działce musi być zgodna z wymogami niżej przedstawionych treści aktów prawnych

Podstawy prawne do instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków:

Podstawę prawną możliwości stosowania oczyszczalni dają przepisy art. Nr 36, 39, 42 z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz.U. Nr 115/01 poz. 1229 ). Prawo Budowlane Dz.U.80/03 poz. 718 art. 29 ustęp 1 pkt 3), natomiast wymaga właściwemu organowi -urząd gminy-( Prawo Budowlane art. 30 ustęp 1 pkt 1)
Budowa indywidualnej przydomowej oczyszczalni ścieków, o przepustowości do 7,5m3/dobę, nie wymaga pozwolenia na budowę (ustawa z dn. 27 marca 2003r.)
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 listopada 2001r. (Dz.U. 140/01 poz. 1585) w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia, oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby gospodarstw domowych lub rolnych w ramach zwykłego korzystania z wód nie wymagają pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.
Efekty oczyszczania oczyszczalni np. “EKO-SUM”, odpowiadają wymogom określonym w rozporządzeniu MŚ z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska naturalnego (Dz.U. Nr 212/02r. poz. 1799 §11).
Osadnik gnilny zgodnie z RMI z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 r. poz.690 §37) może być usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie budynku.
Przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej (odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej, osadnika gnilnego), powinny być szczelne, o przekroju co najmniej 11 cm i wyprowadzone ponad dach na wysokość zabezpieczającą przed zakłóceniem ciągu, co najmniej 0,6 m powyżej krawędzi kalenicy dachu ( Dz.U. Nr 75/02 r. poz.690 §140).
Odległość studni dostarczającej wodę do picia i na potrzeby gospodarcze od najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzone są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód – 30 m.
Odległość osadnika gnilnego od studni dostarczającej wodę do picia i na potrzeby gospodarcze – 15m (Dz.U.Nr 75/02 r.poz.690 §31).
Odległość oczyszczalni ścieków od. granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy), lub ciągu pieszego – 2m (Dz.U. Nr 75/02 r. poz.690 §36).
Jeżeli ilość ścieków odprowadzanych do oczyszczalni ścieków nie przekracza 5m3 na dobę nie jest wymagana właściwego terenowego inspektora ochrony środowiska ( Dz.U. Nr 75/02 r. poz.690 §26).
Dla zapewnienia prawidłowego procesu oczyszczania ścieków, konieczne jest, aby warstwa gruntu przepuszczalnego, była grubsza niż 1,5 m licząc od dolnej krawędzi drenów do powierzchni zwierciadła wód gruntowych (Dz.U. Nr 212/02r. poz. 1799 §11).