Produkty dostępne na terenie całego kraju!

Przydomowe oczyszczalnie drenażoweBANER promocja wiosenna promocja
BANER promocja wiosnna wąski
eko_szambo_oczyszczalnie34

Budowa BIO HERO

Oczyszczalnie ścieków BIO HERO są to biologiczne oczyszczalnie ścieków. Podstawową różnicą między oczyszczalnią biologiczną a tradycyjną – drenażową, jest to że cały proces oczyszczania ścieku w oczyszczalni biologicznej jest zamknięty w obrębie urządzenia. Oczyszczalnia drenażowa dla prawidłowego działania oprócz osadnika, wymaga także systemu drenażu rozsączającego. Dzięki temu że oczyszczalnie biologiczne są bardziej efektywne, oczyszczoną wodę można wykorzystywać w celach gospodarczych, np. do podlewania trawnika, odprowadzić do wód powierzchniowych, rowów melioracyjnych, strumyków, rzek lub bezpośrednio do gruntu za pomocą prostej studni chłonnej.

Oczyszczalnie BIO HERO to oczyszczalnie hybrydowe, tzn. że łączą w sobie dwie metody oczyszczania. Pierwszą i podstawową jest osad czynny, drugą złoże biologiczne stanowiące dodatkową powierzchnię pod rozwój bakterii tlenowych jak i beztlenowych biorących udział w procesie oczyszczania. Wyposażenie oczyszczalni w złoże biologiczne o odpowiednio dużej powierzchni zapewnia większą ilość bakterii, dużą przepustowość dobową oraz większą odporność na nierównomierność dopływu ścieków, przerwy w dostawie prądu jak i przerwy w użytkowaniu, mogące dochodzić do kilku tygodni (przy włączonej dmuchawie).

Charakterystyka ścieków poddanych procesowi oczyszczania w systemie przydomowej oczyszczalni ścieków E4C

Efektywność usuwania zanieczyszczeń ze ścieków znacznie przekracza 95%. Dla ścieków bytowo – gospodarczych lub przemysłowych o charakterze ścieków bytowych przy stężeniach wskaźników:

  • BZT 5 do 400 mg 02/dm3
  • ChZT do 750 mg 02/dm3
  • zawiesiny ogólnej do 435 mg/dm3
  • fosforu ogólnego do 15 mg P/dm3
  • azotu ogólnego do 60 mg N/dm3

Wskaźniki powyższych zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych kształtują się następująco:

  • BZT 5 poniżej 25 mg 02/dm3
  • ChZT poniżej 100 mg 02/dm3
  • zawiesiny ogólnej poniżej 50 mg/dm3
  • fosforu ogólnego poniżej 5,0 mg P/dm3
  • azotu ogólnego poniżej 30 mg N/dm3

i spełniają warunki określone w załączniku Nr 2 Rozporządzenia MOŚ,ZNiL z dnia 5.11.1991r.