Produkty dostępne na terenie całego kraju!

Montaż przydomowej oczyszczalni ściekówBANER promocja wiosenna promocja
BANER promocja wiosnna wąski
Oczyszczalnie firmy E4C są wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego (GRP) z dodatkiem wypełniaczy dzięki czemu są to lekkie konstrukcje samonośne i przy standardowym montażu nie wymagają betonowania.

Podczas instalacji zabrania się:

 • Wykonywania mniejszego wykopu niż zalecany przez producenta.
 • Wykonywania szalunków w celu oszczędności materiału zaleconego do obsypki.
 • Stosowania mechanicznego zagęszczenia piasku.
 • Stosowania do obsypki innego materiału niż zalecany piasek drobnoziarnisty.
 • Wykonania obsypki tylko przy użyciu koparki.
 • Nieprzestrzegania instrukcji montażu.

Warunki montażu oczyszczalni biologicznej

1. Usytuowanie zbiornika musi być zgodne z wymogami określonymi w przepisach prawa budowlanego i uwzględniać minimalne odległości od ścian budynków, granic działek, studni oraz traktów komunikacyjnych (dróg).

2. Zbiornik przeznaczony jest do montażu maksymalnie na głębokości wynikającej z jego wymiarów, zakładając że pokrywa oczyszczalni powinna być równo z terenem. Pokrywy nie należy zasypywać gruntem. W większości przypadków wystarcza montaż z przykryciem ok. 0,5m warstwą ziemi nad rurą wlotową. Jest ona wystarczająca do ochrony przed zamarzaniem. Należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniego spadku rury doprowadzającej wodę lub ścieki, zazwyczaj 1 – 3%.

3. Piasek użyty do wyściełania dna wykopu oraz obsypania ścian zbiornika powinien być granulacji do 3mm. Czyli pojedyncze ziarnko nie może mieć większej średnicy niż 3mm. Taki piasek nazywamy w tej instrukcji piaskiem drobnoziarnistym.

4. Wymiary wykopu muszą uwzględniać wymiary zbiornika oraz przestrzeń wymaganą do prawidłowej obsypki z piasku drobnoziarnistego. Wykop powinien mieć w miarę możliwości kształt prostopadłościanu, o łagodnych ścianach tworzących z dnem kąt prosty.

 • Długość wykopu: długość zbiornika + 1m
 • Szerokość wykopu: szerokość zbiornika +1m
 • Głębokość wykopu: zależnie od głębokości rury wlotowej

5. Dno wykopu pod zbiornikiem powinno być wysypane piaskiem drobnoziarnistym. Warstwa piasku pod dnem zbiornika powinna mieć grubość min. 15cm. Piasek po wsypaniu na dno wykopu należy równo rozprowadzić i ubić nożnie (udeptać). Do zagęszczania piasku nie wolno używać wody. Nie jest konieczne zagęszczanie maszynowe.

6. Zbiornik oczyszczalni powinien być umieszczony w wykopie w poziomie lub z maksymalnym spadkiem do 2%. Po umiejscowieniu i wypoziomowaniu zbiornika w wykopie należy zalać go wodą do 1/3 pojemności w celu ustabilizowania do dalszej obsypki.

7. Należy zwrócić szczególną ostrożność na to aby na dnie wykopu ani pod dnem zbiornika nie było żadnych twardych przedmiotów, kamieni ani korzeni czy drewnianych desek ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie zbiornika.

8. Boki zbiornika, powinny być również obsypane szczelnie piaskiem drobnoziarnistym. Należy zwrócić uwagę aby ściany zbiornika były dobrze odizolowane od zanieczyszczeń gruntowych, tj. kamieni czy gruzu znajdującego się w ziemi. Zalecana jest warstwa piasku drobnoziarnistego o grubości min. 10cm okalająca cały zbiornik.

9. Przy montażu z przykryciem ziemi większym niż 0,6m, licząc od górnej powierzchni zbiornika do poziomu 0 (zero) terenu, należy wykonać płytę betonową według schematu (dotyczy zbiorników poziomych). Najlepiej skonsultować tę kwestię z producentem.

10. Zbiornik nie powinien być montowany w ciągu jezdnym.

11. Przy montażu w terenie suchym nie wolno stosować żadnych dodatkowych konstrukcji mających na celu kotwiczenie zbiornika w ziemi. W szczególności nie wolno wykonywać betonowych wylewek na dnie wykopu ani opasek przytrzymujących zbiornik w ziemi.

12. Przy obsypywaniu zbiornika piaskiem i ziemią nie wolno stosować wody do zagęszczenia. Ziemię i piasek w razie takiej konieczności należy zagęszczać przy pomocy drewnianego pala ubijając mechanicznie tak aby dookoła ścian zbiornika nie było pustych przestrzeni. Piasek musi otulić szczelnie wszystkie ściany zbiornika.

13. Nie wolno stosować domieszki cementu do obsypki zbiornika.

14. Należy zwrócić szczególną ostrożność przy obsypywaniu zbiornika gruntem rodzimym za pomocą koparki, aby operator nie upuszczał na raz zawartości łyżki z dużej wysokości, gdyż w przypadku ciężkiej gliny może to mieć podobny efekt do upuszczenia skały na zbiornik i spowodować jego uszkodzenie.

Zasady eksploatacji oczyszczalni ścieków

Przed pierwszym uruchomieniem przydomowej oczyszczalni ścieków sytemu E4C należy:

 • sprawdzić połączenia rur kanalizacyjnych z oczyszczalnią,
 • sprawdzić połączenie dmuchawy napowietrzającej z oczyszczalnią,
 • przygotować zestaw bakterii startowych wg instrukcji producenta,
 • podłączyć dmuchawę napowietrzającą do zasilania,
 • ustawić zawór tak aby dmuchawa obsługiwała zarówno pompę mamutową jak i napowietrzanie. Pozycja ustawienia zaworu jest uzależniona od długości przewodu. Prawidłowo ustawiony zawór podaje powietrze do napowietrzania ( widoczne pęcherzyki powietrza ) oraz do pompy mamutowej ( powinien być widoczny cienki strumień wody z rurki przerzucającej osad do I komory, lub w sposób pulsacyjny ). Mamut powinien w ciągu 1 min. wyrzucić ok. 2,5-3 l wody.
 • zaszczepić bakterie w oczyszczalni wg instrukcji producenta,

Podczas eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków sytemu E4C należy przestrzegać następujących wskazań producenta:

 • osadnik gnilny powinien być opróżniany minimum raz w roku, kiedy grubość warstwy osadów dennych przekracza 1/3 głębokości cieczy w osadniku,
 • na kilka godzin przed planowanym opróżnieniem I komory zbiornika z osadu należy wyłączyć dmuchawę napowietrzającą,
 • podczas opróżniania należy postępować ostrożnie, żeby nie uszkodzić systemu napowietrzania,
 • osad zbierający się w IV komorze będzie przerzucany automatycznie do komory pierwszej
 • co pół roku należy przeczyścić filtr dmuchawy napowietrzającej,
 • profilaktycznie raz na 4 tygodnie można stosować dodatkowe preparaty z bakteriami dla wzbogacenia istniejącego złoża biologicznego,
 • do oczyszczalni nie należy odprowadzać ścieków hodowlanych oraz wód opadowych, środków higieny osobistej!
 • nie należy odprowadzać do oczyszczalni skroplin z pieca kondensacyjnego c.o.
 • należy unikać wylewania do kanalizacji środków agresywnych, takich jak wybielacze, kwasy i zasady, paliwa.
 • należy stosować środki czystościowe na bazie enzymów, które nie mają negatywnego wpływu na pracę oczyszczalni.

Montaż dmuchawy

1. Dmuchawa napowietrzająca ścieki przeznaczona jest do montażu wewnątrz budynku jak i na zewnątrz budynku w skrzynce na urządzenia elektryczne z zapewnieniem odpowiedniego dopływu powietrza.

2. Warunki pracy dmuchawy HIOBLOW: • przeznaczona do pracy w sposób ciągły, • w temp. – 20 + 40oC (np. w zabezpieczonej skrzynce elektrycznej), • zasilanie 230V, • częstotliwość 50Hz, • pobór mocy – w zależności od wersji od 45 do 120 W, • wydajność 80l/min.

3. Dmuchawa powinna znajdować się nie dalej niż 10m od zbiornika oczyszczalni.

4. Dmuchawy nie należy instalować w włazie zbiornika oczyszczalni ani w miejscach wilgotnych lub narażonych na zalanie.