Produkty dostępne na terenie całego kraju!

GwarancjaBANER promocja wiosenna promocja
BANER promocja wiosnna wąski

Ogólne Warunki Gwarancji

1. Montaż musi być przeprowadzony zgodnie z instrukcją montażu, która stanowi integralną część niniejszej karty gwarancyjnej.

2. Podejmując się montażu klient oświadcza że zapoznał się z dostarczoną mu instrukcją montażu oraz warunkami udzielania gwarancji i będzie się stosował to tych dokumentów.

3. Z gwarancji można skorzystać tylko za okazaniem właściwie wypełnionej karty gwarancyjnej zawierającej wszystkie karty, w tym instrukcję montażu która stanowi jej integralną część.

4. Okres udzielonej gwarancji może zostać bezpłatnie wydłużony do 15 lat o ile klient spełni następujące warunki:

5. Gwarant nie odpowiada za uszkodzenia powstałe przed jak i w trakcie montażu, spowodowane przez nieostrożne obchodzenie się z towarem lub spowodowane szkodami górniczymi.

6. W razie powstania uszkodzenia w trakcie eksploatacji urządzenia, na wskutek jego wady, gwarant odpowiada za naprawę produktu lub wymianę na nowy, jednak nie ponosi kosztów związanych z pracami ziemnymi których nie wykonywał.

7. Kolor, odcienie koloru i przebarwienia na zbiorniku nie podlegają gwarancji.

8. Wszelkie wady uznane w ramach reklamacji będą usuwane w terminie do 31dni, przy czym termin ten może ulec wydłużeniu z przyczyn nie leżących po stronie gwaranta jak np. bardzo złe warunki pogodowe które uniemożliwiają realizację naprawy.

9. W przypadku wykonania montażu przez firmę wymagamy wypełnienia oraz podpisania oświadczenia.

10. Producent czyli firma E4C zwany również gwarantem udziela gwarancji w zakresie szczelności oraz wytrzymałości mechanicznej na okres dwóch lat od daty widniejącej na dokumencie sprzedaży